Read aloud or translate

Taic airson sochairean fhaighinn ma tha thu iorramach

Ma tha thu ciorramach agus ag iarraidh taic airson sochairean fhaighinn bho Thèarainteachd Shòisealta Alba, tha sinne ann a dhèanamh cinnteach gun tèid èisteachd riut

Faigh taic gus tagradh airson sochairean bho Thèarainteachd Shòisealta Alba, ma tha thu ciorramach

Ma tha thu gad aithneachadh fhèin ciorramach, gheibh thu taic an-asgaidh airson sochairean fhaighinn bho Thèarainteachd Shòisealta Alba. Tha an taic seo ri fhaotainn nuair a tha thu airson tagradh a chur gu dol agus tha e gu tur neo-eisimeileach bho Thèarainteachd Shòisealta Alba.

Is urrainn do neach-tagraidh do chuideachadh le:

● fiosrachadh mu na còraichean is roghainnean agad a thuigsinn

● ceistean fhaighneachd airson a bhith ag ràdh na tha thu ag iarraidh, a bhith a’ faighinn èisteachd agus gad riochdachadh fhèin

● làn phàirt a ghabhail ann an co-dhùnaidhean mu na sochairean agad

● coileanadh a’ phròiseis bhon uair a nì thu tagradh, agus le ath-sgrùdaidhean no ath-thagraidhean sam bith a tha thu ag iarraidh dèanamh

Dè a bhios neach-tagraidh a’ dèanamh?

Tha neach-tagraidh na phroifeiseantach neo-eisimeileach a bhios a’ cumail taic ri daoine an guth a thogail, èisteachd fhaighinn agus an còraichean fhèin a thuigsinn. Chan eil iad ag obair airson Tèarainteachd Shòisealta Alba no Riaghaltas na h-Alba agus chan eil pàirt aca ann am measaidhean no co-dhùnaidhean mu dheidhinn sochairean an t-sluaigh.

Cumaidh neach-tagraidh taic riut ann an tagradh airson sochairean. Is urrainn don neach-tagraidh agad do choinneachadh le fònadh, gairm video, no ann an dà-rìribh. Bheir neach-tagraidh taic san dòigh as fheàrr a tha ag obrachadh dhutsa airson tuigsinn dè a tha a’ tachairt agus airson a bhith ag ràdh na tha thu ag iarraidh.

Bidh an neach-tagraidh agad:

● ag èisteachd riut agus gad sheasamh

● a’ bruidhinn riut mu na roghainnean agad

● a’ planadh leat mu na tha thu ag iarraidh dèanamh

● gad riochdachadh, mur urrainn dhut do riochdachadh fhèin

Cha bhi an neach-tagraidh agad:

● gad chomhairleachadh no a’ dol na charaid dhut

● a’ tabhann comhairle laghail

● a’ co-dhùnadh cùisean dhut

● a’ tabhann comhairle no ag innse dhut dè bu chòir dhut dèanamh

● a’ co-dhùnadh mu dè na sochairean a bhios tu a’ faighinn

Cuir fios thugainn

Airson barrachd ionnsachadh mu dheidhinn taic tagradaireachd no airson neach-tagraidh iarraidh, tha mòran fiosrachaidh ri fhaighinn air an làrach-lìn againn. Is urrainn dhut fònadh an-asgaidh no post-dealain a chur thugainn cuideachd. Is e an dòigh as fhasa neach-tagraidh fhaighinn ma thadhlas tu air an làrach-lìn againn.

Tha sinn fosgailte Diluain gu Dihaoine, 9m gu 5f.
Tha sinn dùinte air Saor-làithean Banca.

Fòn an-asgaidh: 0300 303 1660 

Làrach-lìn: voiceability.org/make-a-referral

Post-dealain: SocialSecurityAdvocacy@voiceability.org

Cuideachd, is urrainn dhut fònadh an-asgaidh gu Tèarainteachd Shòisealta

Alba air 0800 182 2222.

Is urrainn dhuinn am fiosrachadh seo a thabhann ann an cànain no fòrmatan eile, nam measg Easy Read agus teacsa mòr. Is urrainn dhuinn eadartheangairean beò a thabhann, agus airson Cànan Soidhnidh Bhreatainn.